Tietosuojaseloste

Kunnioitamme yksityisyyttäsi, vaikka tarvitsemmekin tietojasi palvellaksemme sinua. Huolehdimme tietosuojastasi parhaalla mahdollisella tavalla yksityisyytesi turvataksemme. Puheliaita oomme, mutta vuan omista asioistamme!

1. Rekisterinpitäjä

Lietsu Palvelut Oy /Huoneistohotelli Lietsu
Rantakatu 26, 80100 Joensuu
info@lietsuhotel.fi
Y-tunnus: 2973714-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö /tietosuojavastaava

Helena Puhakka-Tarvainen, toimitusjohtaja
+358 50 541 7289
helena@lietsuhotel.fi

3. Rekisterin nimi

Lietsu Palvelut Oy:n /Huoneistohotelli Lietsun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ja varausten hoitaminen
 • maksaminen, maksujen valvonta ja maksujen perintä
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi
 • kanta-asiakkaiden käyttämien palveluiden ja etujen rekisteröinti.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Varauksen tekemisen edellytyksenä asiakkaan on luovutettava rekisterinpitäjän käyttöön vähintään yksi voimassa oleva yhteystieto (sähköpostiosoite, puhelinnumero).

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

 • Asiakastiedot: henkilön nimi, asiakasnumero, yritys/organisaatio, yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, muut mahdolliset asiakassuhteen kannalta keskeiset tiedot.
 • Asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot (anonyymisti).
 • Varaustiedot: asiakkaan aikaisemmat ja tulevat varaukset, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 • Maksutiedot: asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot. Maksunvälittäjä huolehtii pankki- ja luottokorttitietojen käsittelystä.
 • Muut tiedot: asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia pyydetyn palvelun toteuttamiseksi, esimerkiksi erityisruokavaliot.

Asiakastiedot säilytetään vähintään lakisääteisen yhden vuoden ajan, jonka jälkeen paperiset matkustajailmoitukset hävitetään asianmukaisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää tietojensa tallentaminen asiakasrekisteriin majoituspalvelun toteutumisen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan omalla suostumuksellaan.

7. Asiakkaan tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille lukuun ottamatta lakisääteistä majoituskorttien luovutusta viranomaisille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

 • Toiminnanohjausjärjestelmän tuottajat
 • Viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottajat
 • Sosiaalisen median markkinointipalveluiden tuottajat

Tietojen luovutuksen syynä on parempi ja kohdennettu markkinointi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Manuaalisessa muodossa olevan aineiston määrä minimoidaan ja sitä säilytetään lukitusti Lietsu Palvelut Oy:n /Huoneistohotelli Lietsun toimitiloissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi vaatia tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkosivut tallentavat tietokoneellesi. Kun vierailet sivustolla seuraavan kerran, selaimesi lukee evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivulle tai kohteelle, joka asetti evästeen. Huoneistohotelli Lietsun sivuilla evästeitä käytetään mm. käyttökokemuksen parantamiseen, mainonnan kohdentamiseen ja tilastointiin. Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta.

Tämä on Lietsu Palvelut Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 8.3.2022.

 


Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Lietsu Palvelut Oy /Huoneistohotelli Lietsu
Rantakatu 26, 80100 Joensuu
info@lietsuhotel.fi
Y-tunnus: 2973714-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö /tietosuojavastaava

Helena Puhakka-Tarvainen, toimitusjohtaja
+358 50 541 7289
helena@lietsuhotel.fi

3. Rekisterin nimi

Lietsu Palvelut Oy:n /Huoneistohotelli Lietsun tallentava kameravalvonta.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on:

 • suojata omaisuutta
 • ennaltaehkäistä rikoksia
 • autta tapahtuneiden rikosten selvittämisessä
 • varmistaa ja lisätä turvallisuutta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia. Materiaalia kertyy digitaalisessa muodossa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Valvontakameroiden välittämä digitaalinen kuvamateriaali.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rikosepäilytapauksissa tai muissa väärinkäytöksissä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai vastaaville tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli viranomainen tai siihen verrattavissa oleva taho niin vaatii.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat valvontakameroiden ylläpitäjän (Bittiguru Oy) suojatulla palvelimella. Materiaaliin pääsy ja sen käsittelyoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. Hotellin henkilökunnalla ei ole suoraa pääsyä tallennettuun kuvamateriaaliin, vaan tallenteiden tutkiminen vaatii aina perustellun pyynnön valvontakameroiden ylläpitäjälle. Valvontakameramateriaalin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

9. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 3 kk.

10. Tiedottaminen rekisteriin tallentamisesta

Huoneistohotelli Lietsun sisäänkäynneillä on tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä hotellin julkisilla verkkosivuilla. Tarvittaessa kysyjälle voidaan tulostaa paperiversio rekisteriselosteesta.

Tämä on Lietsu Palvelut Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste tallentavasta kameravalvonnasta. Päivitetty 17.1.2021.